رمز یکبار مصرف
ورود به از این بخر
لطفا شماره تلفن همراه خود را برای ورود به از این بخر وارد نمایید.

تست قند خون و لوازم جانبی

1,100 تومان
در فروشگاه سبا دارو
8,500 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
10,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
10,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
11,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
12,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
25,300 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
در دکترلوکس 25%
25,460 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
29,400 تومان
در فروشگاه سبا دارو
40,000 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
57,300 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
72,000 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
75,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
77,000 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
77,100 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
در ارزانکده 17%
81,000 تومان
در فروشگاه ارزانکده
90,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
100,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
100,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
100,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
100,050 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
103,700 تومان
در فروشگاه سبا دارو
126,500 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
137,500 تومان
در 2 فروشگاه
در ارزانکده 15%
178,300 تومان
در 2 فروشگاه