رمز یکبار مصرف
ورود به از این بخر
لطفا شماره تلفن همراه خود را برای ورود به از این بخر وارد نمایید.

سنجش سلامت

300 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
350 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
400 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
600 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
600 تومان
در فروشگاه سبا دارو
در مهران کالا 15%
670 تومان
در فروشگاه مهران کالا
1,100 تومان
در فروشگاه سبا دارو
1,500 تومان
در فروشگاه سبا دارو
2,500 تومان
در فروشگاه سبا دارو
2,500 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
3,000 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
3,000 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
4,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
4,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
4,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
در ارزانکده 50%
4,500 تومان
در فروشگاه ارزانکده
4,800 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
5,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
5,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
5,000 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
5,200 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
6,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
6,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
در ارزانکده 45%
6,000 تومان
در فروشگاه ارزانکده
6,300 تومان
در فروشگاه سبا دارو
7,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
7,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
7,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
7,500 تومان
در فروشگاه سبا دارو
در سبا دارو 25%
7,500 تومان
در فروشگاه سبا دارو
7,600 تومان
در فروشگاه سبا دارو
7,600 تومان
در فروشگاه سبا دارو
7,900 تومان
در فروشگاه دکترلوکس
8,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو
8,000 تومان
در فروشگاه سبا دارو